Gratis filmpjes kijken doe je op de video en filmpjessite Filmpjes24.nl!
Welkom op www.filmpjes24.nl. Hier vind je gratis leuke video's en filmpjes, grappige filmpjes, gekke filmpjes en bekijk je gratis het laatste nieuws.
Categorie

Follow Filmpjes24 on Twitter

Follow Filmpjes24 on Twitter
Top partners
Disclaimer

Het beeldmateriaal op Filmpjes24.nl wordt geëxploiteerd door Zoom.in. Zoom.in is verantwoordelijk voor de Dienst en alle verplichtingen die hieruit voortvloeien en vrijwaart Filmpjes24.nl tegen iedere aanspraak door derden en alle kosten en schade die hieruit voortkomen.

Zoom.in garandeert dat zij wettelijk gerechtigd is tot het exploiteren van de door Zoom.in gehoste Video player en dat de inhoud en het gebruik ervan geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Filmpjes24.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie (waaronder ook film- en/of videomateriaal wordt verstaan) op de website van Filmpjes24.nl. De filmpjes op de website van Filmpjes24.nl zijn altijd afkomstig van derden en bevatten geen zelfontwikkeld materiaal afkomstig van Filmpjes24.nl.

Filmpjes24.nl is, onder meer, maar niet uitsluitend, niet aansprakelijk voor het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, aangezien de filmpjes allemaal van derden afkomstig zijn.

Filmpjes24.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Filmpjes24.nl. Filmpjes24.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets van Filmpjes24.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie-uitzending.

De inhoud van de op de site geplaatste filmpjes vertegenwoordigt niet de mening of visie van Filmpjes24.nl. Verder propageren wij geen roekeloos gedrag, vandalisme of het nabootsen van de in de filmpjes aangeboden inhoud. Filmpjes24.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen door iets wat mogelijk in een van de op Filmpjes24.nl geplaatste filmpjes wordt vertoond.